Zonde en Dood

 Als je de bijbel letterlijk neemt, valt er niet veel te leren. Het hele boek staat vol met haat en nijd, oorlog en doodslag zijn aan de orde van de dag en zieke mensen worden zonder pardon uit de gemeenschap gestoten. Zelfs Jezus komt er niet al te fraai vanaf, zoals je kunt lezen in Marcus 10 vers 18:

Jezus sprak tot hem: Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed, dan God alleen. 

Zelfs de Mensenzoon is onderhevig aan het feit dat de mens in zijn aard de zonde zoekt…of misschien de ogen sluit voor zaken die maar een beetje zondig zijn. Alsof slechtheid in gradaties komt. Ach, wellicht is dat ook zo. Het is een beetje fout om een tomaat groente te noemen, maar heel erg fout om te zeggen dat een tomaat een fiets is. In Marcus 8 kunnen we zelfs lezen over een vergissing die Jezus maakt:

Zo kwamen ze te Betsáida aan. Daar bracht en een blinde naar Hem toe, en verzocht Hem, dien aan te raken. Hij vatte den blinde bij de hand, en leidde hem buiten het dorp; Hij deed speeksel op zijn ogen, legde Hem de handen op, en vroeg hem: Ziet ge iets? Hij begon te kijken, en sprak: Ik zie mensen: als bomen zie ik ze gaan. Toen legde Hij opnieuw de handen op zijn ogen; en nu zag hij scherper. Hij was genezen, zodat hij alles duidelijk zag. Hij zond hem naar huis, en zeide: Ga het dorp zelfs niet in. Marc. 8, 22-26

Maar was het wel een vergissing? Misschien zag de man de mensen juist wel precies zoals ze zijn: wandelende bomen. Zijn we niet allen gebonden aan de grond waar we zijn geboren? Als bomen geworteld in de geboortegrond? En als niet, zijn we dan niet allen gebonden aan anderen, aan familie, aan tradities, gewoontes en wetten zoals we die van kinds af aan hebben meegekregen? Met een zekere afschuw, afkeer en ingebouwd verzet tegen alles en iedereen die “anders” is? Waarom heeft Jezus dan de man “opnieuw” genezen zodat hij nu wel de mensen duidelijk zag? Het is voor een mens een zware taak de mensheid te zien zoals ze werkelijk zijn. Liever kijken we met een filter voor onze ogen en onze geest opdat we in blijde onwetendheid door kunnen gaan met leven. God weet dat en laat ons zijn. Hij ziet ons voor wie we werkelijk zijn.

Ik probeer de bijbel te lezen met vrije ogen en metaforisch. Als ik lees in Leviticus 14 over wat een priester allemaal moet doen om een mens rein te verklaren, lijkt het me dat priesters niet alleen een geestelijke taak hadden het volk te leiden, maar zeker ook de geneesheer van de gemeenschap was. Natuurlijk zijn die melaatsen niet ziek; zij zijn zondig! Hun zonden verlammen hen en zetten hen buiten de gemeenschap. De priester is er voor om te zorgen dat de zonden openbaar worden, of op zijn minst benoemd zodat er vergeving kan plaatsvinden.

Dit is de wet op den melaatse. Op de dag van zijn reinverklaring moet hij voor den priester worden gebracht, die zich buiten de legerplaats moet begeven. Ziet de priester, dat de melaatse van zijn melaatsheid is genezen, dan moet hij voor hem, die rein verklaard moet worden, twee levende reine vogels laten halen met cederhout, karmozijn en hysop. De priester moet een der vogels boven een aarden vat met levend water laten slachten. Vervolgens moet hij de levende vogel nemen; bovendien het cederhout, het karmozijn en de hysop, en die met de levende vogel in het bloed dopen van de vogel, die boven het levend water is geslacht. Hiermee moet hij zeven maal hem besprenkelen, die van de melaatsheid gereinigd moet worden. Zo reinigt hij hem. Daarna moet hij de levende vogel in het vrije veld loslaten. Lev. 14, 1-7

(Dit is maar een klein stukje ervan. Het is nuttig, maar niet noodzakelijk Leviticus 13 en 14 in het geheel te lezen. Dat kan hier: https://www.bible.com/nl/bible/328/LEV.13.NBG51) De melaatse rein te verklaren wil zeggen de zonde vergeven. De twee vogels zijn symbolisch; de ene staat voor de mens die om genade vraagt. De vogel die zijn bloed aan het water voegt, staat symbool voor Jezus die gestorven aan het kruis bloed en water gaf.

Toen ze bij Jezus waren gekomen en zagen, dat Hij reeds was gestorven, braken ze Hem de benen niet. Maar een der soldaten doorboorde met een lans zijn zijde; en aanstonds vloeide er bloed uit en water. En hij, die het gezien heeft, legt er getuigenis van af, opdat ook gij geloven moogt. Zijn getuigenis is waarachtig; ook Hij weet, dat hij de waarheid zegt. Want dit is geschied, opdat de Schrift zou worden vervuld: “Geen been zal Hem verbrijzeld worden”. En weer een ander Schriftwoord zegt: “Ze zullen opzien tot Hem, dien ze hebben doorboord”. Joh.19, 33-37

Het cederhout staat onmiskenbaar voor het kruishout en ook hysop komen we tegen in de verhalen rondom de kruisiging. En ook in psalm 51, maar nu dwaal ik af. 😉

Toen wist Jezus, dat thans alles was volbracht; Hij sprak, opdat de Schrift zou worden vervuld: Ik heb dorst. Er stond daar een kruik met azijn; men stak dan een spons vol azijn op een hysopstengel, en bracht ze Hem aan de mond. Joh. 19, 28-29

Gij besprengt mij met hysop, en weer ben ik rein, Gij wast mij schoon, en ik ben blanker dan sneeuw.  Psalm 51, 7. Eén van mijn 150 lievelingspsalmen.

Goed, terug naar de zonden. 😀 Een zondig mens is dus in feite dood voor de maatschappij. Pas als de zonde hem heeft verlaten en de priester hem weer rein heeft verklaard, kan hij terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie en opnieuw beginnen te proberen zijn positie te verbeteren. Leren omgaan met verlangens, dromen en ervaringen die lang niet altijd gunstig zijn, soms ronduit zondig, daarvan groeit een mens. Wanneer hij kan zien dat de zondigheid, de slechtheid, de wraakzucht, de afgunst (en alle andere kardinale zonden) de groei tegenhoudt. Natuurlijk is geen enkel mens dan Jezus zonder zonden, maar het pogen zonder zonde te leven geeft al genoeg ruimte om door te groeien. Voor de mensen zijn er ergere en minder ergere zonden, maar voor God maakt dat niet uit. Hij ziet geen verschil tussen het stelen van een koekje en het doden van een onschuldig leven, hoe moeilijk dat voor ons ook te begrijpen is. Voor ons mensen maakt het zoveel uit of we de daad begrijpen, of we de schuldige kennen, of we de oprechtheid van het berouw kunnen (mee)voelen. God ziet in ons hart, Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen.

Eerlijk en oprecht kijken naar eigen daden en woorden en hulp inschakelen zodra het nodig is….moeilijk genoeg als opdracht in dit leven, lijkt mij! Maar het goede nieuws is dat God alles kan en wil vergeven, zodra we oprecht en eerlijk om Zijn vergeving en zegen vragen. Dat betekent niet dat ik er maar op los leef en steeds weer om vergeving vraag. Nee, ik probeer zo oprecht mogelijk door het leven te gaan en voel me gesterkt door een innerlijk weten dat wat ik ook doe, het voor God altijd goed genoeg is zolang ik leef vanuit de goedheid van mijn hart. Al begrijpt mijn omgeving niet waar ik mee bezig ben. Al word ik door de maatschappij buitengesloten. Al ben ik zondig in de ogen van de mensen. Voor God ben ik precies wie ik zijn moet. Hij kent mijn hart. Hij ziet mijn lijden. Hij draagt me in de palm van Zijn hand.

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Psalm 23

Oh en nog even de zeven hoofdzonden op een rijtje zodat iedereen weet wat te vermijden:

  1. Hoogmoed
  2. IJdelheid
  3. Luiheid
  4. Vraatzucht
  5. Onkuisheid
  6. Woede
  7. Jaloezie

zie: https://prentencatechismus.org/author/vm/ als je meer wilt lezen over de zeven hoofdzonden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s