Dat gedoe op die berg

Zes dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Er was niemand anders bij Hem. Daar bovenop die berg zagen de leerlingen hoe het uiterlijk van Jezus veranderde. Zijn kleren werden verblindend wit, zo wit als niets ter wereld. Ze zagen ook Elia en Mozes erbij komen, die met Jezus spraken. ‘Meester,’ zei Petrus, ‘het is maar goed dat wij hier zijn. Wij zullen drie tenten maken. Eén voor U, één voor Mozes en één voor Elia!’ Hij wist niet wat hij anders moest zeggen, want hij en ook de anderen waren vreselijk geschrokken. Op dat moment werden ze overschaduwd door een wolk en een stem uit die wolk zei: ‘Dit is mijn Zoon. Hem heb Ik lief. Luister naar Hem.’ Toen zij om zich heen keken, zagen ze plotseling dat Mozes en Elia weg waren. Alleen Jezus was nog bij hen. Terwijl zij van de berg afdaalden, zei Jezus dat ze hier pas over mochten spreken als Hij, de Mensenzoon, uit de dood teruggekomen zou zijn. Dus hielden zij het voor zich. Marcus 9, 2-9 HTB

Op de tweede Zondag van de Vasten staat deze lezing op de rol. De lievelingslezing van Henk, de lezing met dat gedoe op die berg, zoals hij altijd zegt. Wat wil deze lezing ons zeggen? Natuurlijk in de eerste plaats bevestigen dat Jezus Gods Zoon is en dat Hij is gekomen in menselijke gedaante voor ons en dat we naar Hem moeten luisteren. En dan is er nog iets over voleinding en volheid. Mozes en Elia voegen zich bij Hem. Mozes staat voor de Wet en Elia voor de Profeten. Jezus is natuurlijk het Woord en het Licht (vgl. Joh. 1, 1- 10: In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. Johannes was niet zelf het licht maar degene die over het licht vertelde, het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. Het Woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het Woord weten.)

Ambrosius schrijft over deze lezing het volgende: Laten wij ook de berg opgaan, laten we het Woord van God aanroepen opdat Hij voor ons verschijnt in Zijn schittering en schoonheid en dat Hij komt om over de aarde te heersen. Want als je niet de bergkam van een verheven kennis beklimt, dan zal de Wijsheid en de kennis van de mysteriën niet voor je verschijnen, het zal niet duidelijk worden welk een schittering en schoonheid de inhoud van het Woord van God heeft, maar het Woord van God zal aan jou verschijnen als een lichaam dat iedere schoonheid mist. Hij verschijnt aan je als een gebroken mens, die in staat was om aan onze gebreken te lijden. (einde citaat) Wil je meer weten over Ambrosius, klik dan hier: https://www.heiligen.net/heiligen/12/07/12-07-0397-ambrosius.php

Met andere woorden beklim de berg die het leven is, zoek en vind God in iedere mens, in ieder levend wezen die je tegenkomt. God bestaat niet alleen in schoonheid en de warmte, zoek en vind de schoonheid en de warmte, de goddelijke liefde in de gebrokene, de arme, de gemankeerde. Ieder leven draagt de schoonheid van God in zich; het zijn onze ogen die dat niet (willen) zien.

Paus Leo de Grote (gestorven in 461) schreef over dezelfde lezing: Om de apostelen te bevestigen en om hun kennis volledig te maken, werd aan dit wonder nog een andere les toegevoegd. Want Mozes en Elia -dat wil zeggen: de Wet en de Profeten- verschenen en spraken met de Heer. Aldus werd in het samenzijn van deze vijf mannen ten volle vervuld wat er geschreven staat: ‘een verklaring van twee of drie getuigen is rechtsgeldig’ (Deut.19, 15) Wat is er betrouwbaarder, wat is er zekerder dan het woord, waarvan de verheerlijking gepaard gaat met de samenklank van de bazuinen van het Oude en Nieuwe Testament en met de overeenstemming van de oude getuigenissen en de leer van het evangelie? De geschriften van beide Verbonden bevestigen elkaar: Hij die eens op geheimvolle wijze onder de tekenen was aangekondigd, wordt nu duidelijk zichtbaar door de luister van deze verkondiging. (…) Want of het nu gaat om het onderhouden van de geboden dan wel om het verduren van wederwaardigheden, steeds moet ons in de oren klinken de stem van de Vader die eens heeft gezegd: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem’ (Mt. 17, 5) (einde citaat) Wil je meer weten over paus Leo de Grote, klik dan hier: https://www.heiligen.net/heiligen/11/10/11-10-0461-leo.php

De transfiguratie, dat gedoe op die berg, is dus vooral om de verschillende werelden aan elkaar te verbinden: de wereld van het Oude testament en die van het Nieuwe testament. Van het Oude verbond en het Nieuwe. De wereld zoals die is en de wereld zoals die zou kunnen, misschien wel zou moeten, zijn. Het sterkt ook ons vertrouwen en ons geloof. Wanneer Jezus ons leert bidden en ons leert God Onze Vader te noemen, geeft Hij hiermee aan dat wij Zijn broers en zussen zijn. God mag dan Zijn Eengeboren Zoon Zijn Welbeminde noemen, het feit dat Jezus ons Zijn broers en zusters noemt, laat ook op ons Zijn Licht schijnen. En wanneer wij in de loop van ons dagelijks leven Zijn voorbeeld volgen en alleen liefde en vergeving uitstralen mogen we ons verheugen op een eigen gedaanteverandering….misschien…

Een ingewikkelde lezing…en toch, zelfs zonder uitleg en zelfs zonder diepgaand onderzoek raakt dit verhaal iets heel wezenlijks. Dit is mijn Zoon, de Welbeminde. Luistert naar Hem!

transfiguratie op de berg Tabor

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s